REGULAMIN

REGULAMIN

projektu edukacyjnego „Maestro – letnia akademia mistrzowska”.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem projektu edukacyjnego „Maestro – letnia akademia mistrzowska” jest Agencja Artystyczna MODRAN-2 z siedzibą w 43-180 Orzeszu ul. Jarzębinowa 3B (NIP: 6511042391, REGON: 242632445).
 2. Projekt skierowany jest do uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów uczelni muzycznych zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności wokalnych oraz gry na instrumencie.
 3. Celem projektu „Maestro – letnia akademia mistrzowska” jest edukacja młodzieży, popularyzacja twórczości muzycznej, kształtowanie umiejętności technicznych oraz wrażliwości artystycznej w szczególności poprzez stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu instrumentalnego pod opieką wybitnych postaci świata muzycznego z poszczególnych specjalności.
 4. Partnerem projektu „Maestro – letnia akademia mistrzowska” jest Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, które zgodnie ze swoją misją wspiera rozwój kultury muzycznej, promuje muzykę kameralną oraz artystów muzyków, a także wspomaga działania związane z edukacją muzyczną zarówno uczniów i studentów jak i nauczycieli i wykładowców.

 

§2 Czas, miejsce i przebieg

 1. Termin realizacji projektu „Maestro – letnia akademia mistrzowska” obejmuje okres od 25 sierpnia do 31 sierpnia  2021 roku.
 2. Miejsce realizacji projektu. Docelowo miejscem realizacji projektu „Maestro – letnia akademia mistrzowska” jest miasto Sucha Beskidzka udostępniające na potrzeby projektu w określonych miejscach sale do ćwiczeń i zajęć oraz przestrzeń koncertową Zamku w Suchej Beskidzkiej.

 

§3 Uczestnicy

 1. „Maestro – letnia akademia mistrzowska” zakłada uczestnictwo na 2 poziomach:
  1. wariant 1 „standard” – dostępny dla uczniów i studentów zainteresowanych indywidulanymi zajęciami z wybranym nauczycielem w wymiarze 5 lekcji (45 min). Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie.
  2. wariant 2 „online” – dostępny dla uczniów i studentów zainteresowanych indywidulanymi zajęciami z prof. Moniką Urbaniak Lisik w wymiarze 5 lekcji (45 min) online. Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie „Maestro – letnia akademia mistrzowska” jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej www.maetro-masterclasses.eu, w terminie do dnia 15 sierpnia 2020 oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości określonej dla danej opcji uczestnictwa, na wskazany rachunek bankowy organizatora.
 3. Po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej, uczestnik uzyska potwierdzenie zapisu wraz dostępem do harmonogramu zajęć i z możliwością samodzielnego wyboru/rezerwacji dostępnych terminów udziału w zajęciach.
 4. Z uwagi na ograniczoną ilość uczestników, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Po wyczerpaniu miejsc na dany wariant uczestnictwa, istnieje możliwość zapisu na listę rezerwową.
 6. Informacja o wyczerpaniu miejsc będzie dostępna na stronie www. Maestro-masterclasses.eu
 7. Wpisanie się na listę rezerwową nie wymaga dokonania opłaty rejestracyjnej.
 8. W przypadku rezygnacji uczestnika, jego zwolnione miejsce jest oferowane pierwszej osobie z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.
 9. Rezygnację z udziału w kursie należy zgłosić za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 
 10. Każdy z uczestników ma prawo zrezygnować w każdym czasie z udziału w kursie, z zastrzeżeniem, że:
  1. w przypadku rezygnacji przed datą rozpoczęcia kursu i dokonania wpłaty w pełnej wysokości, zwrot kosztu udziału w kursie zostanie dokonany wyłącznie w wysokości kwoty opłaty za kurs,
  2. w przypadku rezygnacji w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia kursu pełny koszt udziału w kursie nie podlega zwrotowi,
  3. niestawienie się uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z obowiązku pełnej odpłatności oraz nie jest podstawą do dochodzenia obniżenia kosztu udziału w kursie,
 11. W każdej sytuacji opłata rejestracyjna jest bezzwrotna.
 12. Osoba, z listy rezerwowej, która otrzyma informację o możliwości zapisu dokonuje opłaty rejestracyjnej w wysokości zgodnej z uczestnictwem w wybranym wariantem.
 13. Na 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu, uczestnik lub jego prawny opiekun zobowiązany jest opłacić koszt udziału w kursie w wysokości określonej odpowiednio do wybranego wariantu uczestnictwa. UWAGA: liczy się data zaksięgowania środków na rachunku organizatora.
 14. W przypadku braku wpłaty w ww. terminie, organizator zastrzega sobie prawo do uznania rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w kursach i przyjęcia na to miejsce osoby z listy rezerwowej.
 15. Wpłat należy dokonać na rachunek organizatora: Agencja Artystyczna MODRAN-2 z siedzibą w 43-180 Orzeszu ul. Jarzębinowa 3B , Nr konta: 18 1050 1676 1000 0092 5947 6001W tytule wpłaty należy podać odpowiednio: Opłata rejestracyjna lub opłata za kurs oraz nazwisko i imię oraz adres uczestnika.
 16. Uczestnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej lub działający w jego imieniu rodzic/prawny opiekun zgłaszający się do projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, zgodnie z polityką RODO.

 

§4 Postanowienia organizacyjne, cennik

 1. Organizator projektu „Maestro – letnia akademia mistrzowska” zapewnia uczestnikom zajęcia z profesorami wskazanymi na stronie internetowej projektu.
 2. Nie dopuszcza się zamiany profesorów, z wyłączeniem przypadków losowych.
 3. Zmiana profesora wymaga wyrażenia akceptacji uczestnika, a w przypadku osoby niepełnoletniej działającego w jej imieniu rodzica/prawnego opiekuna.
 4. W przypadku zmiany profesora prowadzącego zajęcia uczestnik zapisany na kurs zostanie bezzwłocznie o powyższym poinformowany.
 5. W przypadku zmiany profesora, uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w kursie co jest jednoznaczne ze zwolnieniem z opłaty za kurs.
 6. Organizator projektu „Maestro – letnia akademia mistrzowska” zapewnia uczestnikom dostęp „on-line” do prowadzonych zajęć oraz gwarantuje wykorzystanie środków zapewniających możliwie najlepsze parametry techniczne do transmisji on-line.
 7. Z tytułu udostępnienia platformy on-line organizator nie pobiera dodatkowych opłat.
 8. Organizator nie odpowiada za jakość połączenia internetowego leżącą po stronie uczestnika.
 9. Udział w projekcie „Maestro – letnia akademia mistrzowska” jest odpłatny. Całkowity koszt udziału uzależniony jest od wyboru kategorii uczestnictwa i składa się z opłaty rejestracyjnej oraz kosztu kursu.
 10. Cennik udziału w projekcie „Maestro – letnia akademia mistrzowska”:
  1. wariant 1 „standard” – cena 600 zł w tym: 150 zł opłata rejestracyjna i 450 zł koszt kursu. Wariant ten dostępny jest dla uczniów i studentów zainteresowanych indywidulanymi zajęciami z wybranym profesorem w wymiarze 5 lekcji (45 min). Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie,
  2. wariant 2 „online” – cena 400 zł (200 Euro) w tym: 120 zł (50 Euro) opłata rejestracyjna i 280 zł (150 Euro)koszt kursu.
 11. Ceny podane powyżej są wyrażone złotych polskich, a w przypadku cen określonych w walucie EURO, są przeliczone wg kursu EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień dokonania zapłaty.  Są to kwoty brutto. Usługa edukacyjna zwolniona z VAT.
 12. Każdy z uczestników otrzyma fakturę dokumentującą poniesiony koszt, z zastrzeżeniem prawidłowo podanych danych płatnika wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.
 13. Wszyscy uczestnicy oraz profesorowie prowadzący zajęcia zobowiązani są do udziału we wszystkich zaplanowanych zajęciach. Ponadto, zarówno uczestnicy jak i profesorowie prowadzący zajęcia zobowiązani są do punktualności i przestrzegania harmonogramu.

 

§5. Postanowienia dodatkowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania lub fotografowania zajęć prowadzonych w ramach kursu. Uczestnicy dokonując zgłoszenia do udziału w kursie wyrażają jednocześnie zgodę na przeniesienie na Organizatora prawa do wykorzystywania nagrań utworów wykonywanych w trakcie wydarzenia.
 2. Uczestnik zgłoszony wg wariantu „standard”, a w przypadku osoby niepełnoletniej lub działający w jego imieniu rodzic/prawny opiekun zgłaszający się do projektu, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby emisji i rejestracji audio-video lekcji.
 3. Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie do przeniesienia – poprzez obowiązkową akceptację w formularzu zgłoszeniowym do udziału w kursie – na Organizatora praw do wykorzystania nagrań utworów powstałych w trakcie kursu na następujących polach eksploatacji: prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania (w tym poprzez platformę YouTube); prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie on-line artystycznego wykonania przez uczestników w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; prawo nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania utrwalenia materiału z artystycznym wykonaniem uczestników w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, prawo wprowadzania utworu do pamięci komputera oraz do własnych baz danych; prawo dostosowania dzieła do wymagań Organizatora; prawo wykorzystania utworu w celu promocji i reklamy Organizatora oraz kursu;
 4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 4 nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie oraz następuje bez wynagrodzenia i nastąpi z chwilą wykonania przez uczestnika utworów w trakcie kursu.
 5. W celu wykonania postanowień zawartych w ust. 2, 3 i 4 poprzez zgłoszenie do udziału w kursie, uczestnik zrzeka się wykonywania praw wynikających z przysługującej jemu ochrony dóbr osobistych dotyczących artystycznego wykonania.
 6. Wyrażona przez uczestnika nieodwołalna zgoda na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w trakcie kursu wykorzystana będzie wyłącznie do celów promocji kursu lub Organizatora.

 

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Poniższe zapisy dotyczą danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem udziału w kursie.
 2. Uczestnik kursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zwanych dalej „Danymi Osobowymi”) pozyskanych przez Organizatora w celu: promocji działalności Organizatora, informowania o działalności Organizatora, rozpowszechniania materiałów promocyjnych na potrzeby związane z realizacją kursu, w tym publikacji tych materiałów w Internecie i drukach promocyjnych,
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej „RODO”, Organizator informuje Uczestnika, że: administratorem Danych Osobowych jest : Agencja Artystyczna MODRAN-2 z siedzibą w 43-180 Orzeszu ul. Jarzębinowa 3B.
 5. Organizator wyznacza Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą: poczty tradycyjnej AGENCJA ARTYSTYCZNA MODRAN-2 FRANCISZEK WIECZOREK, ul. Jarzębinowa 3B, 43-180, Orzesze, Polska oraz modran@wb.pl
 6. Organizator przetwarza Dane Osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach: Podstawa prawna Cel przetwarzania Danych Osobowych Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Zawarcie, wykonanie, kontrola w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia kursu, dochodzenie roszczeń wynikających z realizacji kursu. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapewnienie ochrony informacji oraz przestrzeganie tajemnic zawodowych, zapewnienie obsługi informatycznej, finansowej i administracyjnej, udostępnianie Danych Osobowych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Określony w ust. 1 powyżej.
 7. Dane Osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom (odbiorcom) takim jak: a) audytor, rewident, kontroler, doradca prawny lub finansowy, b) banki, c) inne podmioty zaangażowane w realizację działań związanych z przedmiotem realizacji kursu, d) podmioty realizujące usługi pocztowe,
 8. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres istnienia praw i roszczeń wynikających z realizacji kursu oraz okres, w którym może mieć miejsce kontrola zawarcia i wykonania realizacji kursu na podstawie przepisów prawa. Dane Osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres niż wskazany w zdaniu poprzednim, jeżeli taki okres wynika z mających zastosowanie przepisów prawa. W zakresie przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę Dane Osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody;
 9. Uczestnik ma prawo do:
  1. dostępu do Danych Osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania Danych Osobowych,
  3. usunięcia Danych Osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
  6. przenoszenia Danych Osobowych;
 10. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Organizatora w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 11. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 12. Obowiązkowe jest podanie Danych Osobowych, których przetwarzanie będzie następować na podstawie przepisów prawa, bez potrzeby uzyskiwania zgody na to przetwarzanie, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości i realizacji celu i zakresu niezbędnego dla przeprowadzenia kursu. Podanie pozostałych Danych Osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym, jest ono dobrowolne, jednakże skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów, o których mowa w ust. powyżej,
 13. Uczestnik nie będzie podlegał decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 14. Uczestnik jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych uzyskanych od Organizatora niezgodnie z treścią realizacji kursu, a w szczególności za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym. Wszelkie koszty i roszczenia z tego tytułu obciążają Uczestnika.
 15. Celem zapewnienia odpowiedniego rodzaju bezpieczeństwa danych osobowych Administrator zgodnie z art. 32 ust.1 RODO wdrożył następujące techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa: • szafy w pomieszczeniach zamykanych na klucz, • dostęp do pomieszczeń tylko dla Administratora i osób upoważnionych, • instalacja oprogramowania zabezpieczającego, • zabezpieczenie komputera hasłem dostępu, • system wykrywania włamań.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Zgłoszenie do udziału w Kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie w formie pisemnej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego, które wystąpiły w trakcie procesu rekrutacji, na które nie miał wpływu lub których zaistnienia nie można było przewidzieć. W takim przypadku każdy uczestnik ma prawo do zwrotu kosztu kursu oraz 35% opłaty rejestracyjnej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatorów.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.