Letnia Akademia Mistrzowska

V edycja na zamku w Suchej Beskidzkiej
4 – 10 lipca 2024

Kursy dla uczniów szkół muzycznych, studentów wyższych uczelni artystycznych oraz miłośników i nauczycieli muzyki.
Dyrektor artystyczny: Mateusz Kasprzak-Łabudziński

Dlaczego warto?

podejmujemy się prowadzić zajęcia online, w trosce o bezpieczeństwo w trakcie trwającej epidemii…

Zadbaj o swoją karierę

Kontakt z uznanymi artystami i pedagogami, pomaga skierować ścieżkę kariery na właściwy tor…

Dlaczego warto?

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i Unii Europejskiej, sektor kultury i edukacji podjął decyzję o przeniesieniu nauczania i większości form pedagogiki artystycznej do strefy nauczania zdalnego. Należy się spodziewać, że wszelkie nadchodzące zajęcia, egzaminy semestralne, egzaminy wstępne, kursy, koncerty i konkursy prowadzone będą w formie elektronicznej. Dlatego wychodząc sytuacji naprzeciw, podejmujemy się prowadzić zajęcia online, w trosce o bezpieczeństwo w trakcie trwającej epidemii, dbając o dalszy rozwój, jak również starając się dać równe szanse w rywalizacji ze swoimi europejskimi rówieśnikami, podczas konkursów i egzaminów wstępnych w przyszłości. Dodatkową niezwykle korzystną wartością zajęć, prowadzonych drogą elektroniczną, jest możliwość pracy pod kierunkiem wybitnych pedagogów, których poznanie utrudnione jest, w zwykłych warunkach, ożywioną działalnością artystyczno-pedagogiczną , wysokimi opłatami za kursy (krajowe i zagraniczne) oraz czynnikami logistycznymi.
Kursy tego rodzaju umożliwiają również pozytywny rozwój zawodowy nauczycieli. Porównanie własnego zasobu wiedzy i kompetencji generycznych, z doświadczeniami innych ośrodków muzycznych, działa niezwykle twórczo na drogę kariery nauczycieli szkół muzycznych. Nowe spostrzeżenia, techniki i metody pomagają w jak najlepszej ewolucji własnego aparatu pedagogicznego.

Serdecznie polecam,
Mateusz Kasprzak-Łabudzińsk
Dyrektor artystyczny

Why is it worth?

Due to the epidemiological situation in Poland and the European Union, the culture and education sector decided to transfer teaching and other forms of artistic pedagogy into the distance learning zone. It should be expected that all upcoming classes, semester exams, entrance exams, courses, concerts and competitions will be leaded in electronic form. Therefore, into face the situation, we undertake to keep online classes, out of concern for safety during the ongoing epidemic, taking care of further development, as well as trying to give equal compete’s opportunities, during future competitions and entrance exams. An additional extremely beneficial value of classes conducted electronically is the opportunity to work under the guidance of outstanding professors, whose acquaintance in ordinary conditions is quite difficult due to lively artistic and pedagogical activities, high fees for courses (domestic and foreign) and last but not least, logistic factors.

These type of courses also enable positive professional development for people after graduation. Comparison of one’s own knowledge and generic competences with the experience of other music centers works extremely creatively on the career path of music school teachers. New insights, techniques and methods help in the best evolution of own pedagogical abilities.

Yours sincerely
Mateusz Kasprzak-Łabudziński
Artistic director

Zadbaj o swoją karierę

W dzisiejszych czasach, każdy młody adept sztuki muzycznej oprócz właściwej edukacji w obszarze swojego instrumentu, potrzebuje czerpać źródła inspiracji z pracy ze słynnymi przedstawicielami świata muzyki i sztuki. Kontakt z uznanymi artystami i pedagogami, pomaga skierować ścieżkę kariery na właściwy tor, czerpiąc z wieloletniego doświadczenia i wielopokoleniowych tradycji wykonawczych. Nabyte umiejętności, nowe podejście połączone z najnowszymi technikami pedagogicznymi umożliwiają pełniejszy rozwój oraz świadome podejście do własnych kompetencji, niezbędne w dzisiejszych czasach. Ukoronowaniem kursu jest zaświadczenie pomagające w budowaniu muzycznego CV, niezwykle ważnego w dorosłym życiu artystycznym, oraz, w przypadku nauczycieli, udokumentowanie dalszego rozwoju zawodowego. Niezwykle ważnym aspektem życia artystycznego każdego muzyka jest dbałość o kontynuację wysiłków, mimo utrudnionej sytuacji spowodowanej epidemią wirusa COVID-19. Bądźmy konsekwentni i myślmy o przyszłości.

Serdecznie polecam,
Mateusz Kasprzak-Łabudzińsk
Dyrektor artystyczny

Take care of your career

Nowadays, every young student of musical art, in addition to proper education in the area of ​​his instrument, needs to gain inspiration based on work with world’s famous music and art representatives. Contact with recognized artists and professors helps to find right career direction, drawing on many years of experience and multi-generational performance traditions. Acquired skills, a new knowledge combined with the latest pedagogical techniques allow more complete development and a consciously attitude to their own competences, which are necessary nowadays. After course period all participants become a certificate which is very helpful to build a musical CV, extremely important in adult artistic life, and, in the case of teachers, to document further professional development. An extremely important aspect of every’s musician artistic life, despite the difficulties caused by the COVID-19 virus epidemic, is care for continuing efforts. Let’s be consistent and think about the future.

Yours sincerely
Mateusz Kasprzak-Łabudziński
Artistic director

Terminy i tematy kursów:

Letnia Akademia Mistrzowska, IV Edycja na Zamku w Suchej Beskidzkiej, odbędzie się w dniach 6 – 12 LIPCA 2023.

W tym roku prowadzone będą zajęcia w kategoriach: skrzypce (Monika Urbaniak-Lisik/online/, Piotr Tarcholik, Mateusz Kasprzak-Łabudziński), fortepian (Ewa Skardowska/online/, Marek Szlezer), klarnet (Piotr Lato, Paweł Kroczek), flet (Martyna Klupś-Radny), fagot (Jan Kamiński) oraz gitara (Katarína Wieczoreková, Franciszek Wieczorek).

Zajęcia z Profesorami, po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem kursu, rozpoczną się 6 lipca.

12 lipca, o godz. 18 odbędzie się uroczysty koncert uczestników na Zamku w Suchej Beskidzkiej.

Zachęcamy także do obserwowania naszej strony i profilu FB, gdzie znajdziecie Państwo zawsze aktualne informacje.