Piotr Kopiński

Fortepian

Edukację muzyczną rozpoczął w chórze chłopięcym „Mieleckie słowiki” Stanisława Steczkowskiego. Ukończył Liceum Muzyczne im. F. Chopina w Bytomiu i Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Studia kontynuował w École Normale de Musique A. Cortot w Paryżu, w klasie fortepianu F. Thinat (dyplom z wyróżnieniem). Laureat pierwszych nagród na konkursach pianistycznych Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, został także wyróżniony na Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi. Półfinalista Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Piano 20e siècle” w Orleanie we Francji. Dwukrotny stypendysta rządu francuskiego oraz Comité du A. Roussel. Występował jako solista z filharmoniami Bydgoską, Opolską, Łódzką, Śląską, Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie, Śląską Orkiestrą Kameralną, Cameratą Silesią, a także Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Bierze również aktywny udział w życiu muzycznym jako kameralista. Udziela się również jako aktor-pianista: Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie w roli Bolesława Łazińskiego w operze U. Giordano „Fedora”; Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, a także Opera Śląska w Bytomiu w roli Manny’ego Weinstocka w sztuce Terrence’a McNally „Callas – Master Class”.
Od roku 1996 tworzy wraz z żoną Agnieszką duet fortepianowy. Zespół ma za sobą szereg koncertów w różnych formacjach kameralnych i z orkiestrą, a także wiele udanych projektów fonograficznych (komplet muzyki kameralnej i solowej W. Lutosławskiego, antologia muzyki ćwierćtonowej na dwa fortepiany, monograficzna płyta z muzyką I. Strawińskiego, F. Poulenca i G. Faurégo, kameralne płyty z muzyką R. Schumanna, J. Brahmsa i B. Bartóka). Duet występował w wielu krajach Europy, a także w USA, gdzie wykonał recital i poprowadził masterclass dla studentów Central Washington University.
Piotr Kopiński jest pianistą-solistą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W roku 2007 obronił pracę doktorską w Akademii Muzycznej w Katowicach, a w roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Piotr Kopiński

Piano

Musical education began in the boys’ choir „Mieleckie Nightingales” by Stanisław Steczkowski. He graduated from the Music Secondary School. F. Chopin in Bytom and the Academy of Music. K. Szymanowski in Katowice. Storage studies at the École Normale de Musique A. Cortot in Paris, in the piano class of F. Thinat (diploma in storage). Winner of first prizes at piano competitions of the Society. F. Chopin in Warsaw, he was also awarded at the Chamber Music Competition in Łódź. Semi-finalist of the International Piano Competition „Piano 20e Siècle” in Orleans, France. Twice scholarship holder of the French movement and the Comité du A. Roussel. He has performed as a soloist with the Bydgoszcz, Opole, Łódź and Silesian philharmonics, the Polish Radio Orchestra in Warsaw, the Silesian Chamber Orchestra, Camerata Silesia, as well as the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice. He also takes an active part in musical life as a chamber musician. He also performs as an actor-pianist: Grand Theater – National Opera in Warsaw in the role of Bolesław Łaziński in U. Giordano’s opera „Fedora”; Silesian Theater S. Wyspiański in Katowice, as well as the Silesian Opera in Bytom in the role of Manny Weinstock in Terrence McNally’s play „Callas – Master Class”.

Since 1996, he has been creating a piano duet with his wife Agnieszka. The ensemble has performed a number of concerts in various chamber formations and with orchestra, as well as many successful phonographic works (complete chamber and solo music by W. Lutosławski, an anthology of quarter-tone music for two pianos, a monographic album with I. Stravinsky, F. Poulenc and G. Fauré , chamber records with music by R. Schumann, J. Brahms and B. Bartók). The duo shared in many European countries, as well as in the USA, where the theme was conducted a masterclass for students of Central Washington University.

Piotr Kopiński is a pianist-soloist of the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice. In 2007, he completed his doctoral internship at the Academy of Music in Katowice, and in 2015 he obtained his habilitation degree.