Ewa Skardowska

Fortepian

Ewa Skardowska – pianistka, adiunkt i doktor habilitowany Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, absolwentka dyplomowych i podyplomowych studiów pianistycznych tej uczelni w klasach fortepianu Bronisławy Kawalli i Jana Ekiera oraz kameralistyki Mai Nosowskiej (dyplom z wyróżnieniem), a także Post Graduate Diploma Program w Peabody Conservatory of Music w Baltimore (USA), w klasie Ellen Mack. Była laureatką czołowych nagród ogólnopolskich konkursów pianistycznych i uczestniczką wielu międzynarodowych kursów mistrzowskich, m.in. w Weimarze i Salzburgu, a także festiwali muzycznych, m.in. w Polsce, Chinach, Turcji i Francji. Była stypendystką Fundacji Kultury, MKiS, salzburgskiego Mozarteum oraz Peabody Conservatory of John Hopkins University. Od lat uprawia działalność koncertową, najczęściej jako kameralistka. Od ukończenia studiów występowała z wieloma artystami polskimi – w krajach europejskich (Czechy, Słowenia, Białoruś, Turcja, Rumunia, Irlandia Płn., Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Gruzja), a także USA, Chinach, Egipcie i Indiach, najczęściej w składzie Varsovia Piano Trio (z Adamem Zarzyckim-skrzypce i Piotrem Hausenplasem-wiolonczela). W trio fortepianowym koncertowała m.in. podczas 50-tego Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Mariańskich Łaźniach (2009), II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej w Pekinie (2010), tournée Chopinowskiego po Turcji (2010), koncertów muzyki Andrzeja Kurylewicza w Steinway Hall w Londynie (2011 i 2012), w Founders Benaroya Hall w Seatlle, Studio S-1 im. Lutosławskiego w Warszawie (2013), Steiway Hall w Londynie, Trybunale Koronnym w Lublinie, Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów w Warszawie (2010-2017). Partnerowała także artystom zagranicznym: Claude’owi Delangle’owi, Davidowi Pituchowi -saksofon, Colby’iemu Fachrenbachowi-tuba, Rodney’owi Millerowi-baryton, Kirillowi Rodinowi-wiolonczela. Obecnie współpracuje najczęściej z Piotrem Lato-klarnet, Agnieszką Maruchą-skrzypce, Katarzyną Bakowską-skrzypce, Patrycją Szymańską-skrzypce, Januszem Pisarskim-altówka, Piotrem Hausenplasem-wiolonczela.

W Polsce pianistka koncertowała m.in. w Filharmonii Narodowej (2008), Filharmonii Kieleckiej i Opolskiej (2010, 2013, 2014) i Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina (2009, 2011, 2018), festiwalach SPAM-u, Związku Kompozytorów Polskich, Muzyki Kameralnej w Radomiu, Międzynarodowym Festiwalu im. Agrikoli Świebodzinie, „Międzynarodowych Dniach Muzyki” w Zamościu, Festiwalu Schulzowskim w Uniwersytecie Warszawskim oraz seriach koncertowych UMFC, Akademii Muzycznych w Łodzi i Bydgoszczy (2008-2020).

Obok Waldemara Malickiego, Jacka Kęcika i Bernarda Chmielarza pianistka była współautorką koncepcji i jurorką programu „Mała Orkiestra” emitowanego na antenie TVP w 2012.

W kręgu jej zainteresowań wykonawczych, obok kameralistyki instrumentalnej leży twórczość solowa i kameralna kompozytorów współczesnych: Pawła Łukaszewskiego, Aleksandry Garbal, Katarzyny Arhhold, Weroniki Ratusińskiej, Dariusza Przybylskiego i wielu innych. Pianistka, wspólnie z Anną Mikołajczyk-sopran, Eugenią Rezler-alt, Robertem Cieślą-tenor i Robertem Gierlachem-baryton uczestniczy w projekcie badawczym Nieznanych Pieśni Polskich (2019/20).

Pianistka wydała 3 płyty CD: w 2006 dla DUX w Varsovia Piano Trio (tria Różyckiego, Panufnika, Kulenty, Chmielarza), w 2008 dla Sarton (utwory kameralne Martinu, Hubeau, Basseta, Merssona i Denisova) oraz w 2014 dla Orfeus Music (tria Dobrzyńskiego i Chopina). Pianistka dwukrotnie była jurorką Seatlle International Festival and Competition w USA (2013, 2019). Rokrocznie prowadzi też klasę fortepianu podczas Mistrzowskich Kursów Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu (jej pedagogika obejmuje częściowo metodę gry prof. Marii Niemiry).

Ewa Skardowska jest autorką ok.140 artykułów popularno-muzycznych i naukowych oraz książki „O relacjach w trio fortepianowym” (wydawnictwo UMFC, 2014). Zasiada także w zespole redakcyjnym monografii autorskiej UMFC Musica Intellectualis.

Ewa Skardowska

Piano

Ewa Skardowska – pianist, adjunct and postdoctoral doctor of the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw, graduate of the university’s diploma and postgraduate piano studies, in the piano classes of Bronisława Kawalli and Jan Ekier, as well as the chamber music class of Maja Nosowska (diploma with distincion), and soon after the Post Graduate Diploma Program at Peabody Conservatory of Music in Baltimore (USA), in the class of Ellen Mack. She was a laureate of the leading prizes of the National Piano Competitions and a participant of many International Master Courses, incl. these in Weimar and Salzburg, as well as International Music Festivals in Poland, China, Turkey and France.

She was a scholarship holder of the Foundation of Culture, Ministry of Culture and Art, the Mozarteum in Salzburg and the Peabody Conservatory of John Hopkins University, Baltimore. For many years, she has been performing concerts, usually as a chamber musician. Since graduation, she has performed with many Polish artists, in the European countries (Czech Republic, Slovenia, Belarus, Bulgaria, Turkey, Romania, Moldava, Northern Ireland, Great Britain, Germany, France, Georgia), as well as in the USA, China, Egypt and India, most often in the Varsovia Piano Trio (with Adam Zarzycki-violin and Piotr Hausenplas-cello). In the piano trio she performed, among others during the 50th International Chopin Festival in Marianske Lazne (2009), the 2nd International Chamber Music Festival in Beijing, China (2010), the Chopin Tour in Turkey (2010), Andrzej Kurylewicz’s music concerts at the Steinway Hall in London (2011 and 2012), in Founders Benaroya Hall in Seatlle, Studio S-1 Lutosławski in Warsaw (2013).

She was also the artistic partner of foreign artists: Claude Delangle, David Pituch-saxophone, Colby Fachrenbach-tuba, Rodney Miller-baritone, Kirill Rodin-cello. Currently, he collaborates most often with Piotr Lato-clarinet, Agnieszka Marucha-violin, Katarzyna Bakowska-violin, Mateusz Kasprzak-Łabudziński-violin, Patrycja Szymańska-violin, Janusz Pisarski-viola, Piotr Hausenplas-cello.

In Poland, the pianist performedd, among others at the National Philharmonic (2008), the Kielce and Opole Philharmonics (2010, 2013, 2014) and the F. Chopin University of Music (2009, 2011, 2018, 2020), The Cellar of Kurylewicz Family (2010-2017); music festivals at the SPAM, the Association of Polish Composers, Festival of Chamber Music in Radom, the International Festival of Agrikola in Świebodzin, „International Music Days” in Zamosc, the Schulz Festival at the University of Warsaw, the concert series of the FCUM, Music Academy in Lodz and Bydgoszcz (2008-2020) etc.

Apart from instrumental chamber music, her artistic interests include the performing of solo and chamber music works of contemporary composers: Paweł Łukaszewski, Aleksandra Garbal, Katarzyna Arhhold, Weronika Ratusińska, Dariusz Przybylski and many others. The pianist, together with Anna Mikołajczyk-soprano, Eugenia Rezler-alto, Robert Ciesla-tenor and Robert Gierlach-baritone participates in the research and recording project of Unknown Polish Songs (2019/20 -).

The pianist has recorded three CDs: in 2006 for DUX in the Varsovia Piano Trio (piano trios of Różycki, Panufnik, Kulenty, Chmielar), in 2008 for Sarton (chamber works by Martin, Hubeau, Basset, Mersson and Denisov) and in 2014 for Orfeus Music (trios of Dobrzyński and Chopin). The pianist was twice a juror of the Seatlle International Festival and Competition in the USA (2013, 2019). Every year, she also runs the piano classes during the Master Courses of Music Interpretation in Nowy Sącz. Her pedagogy includes the method of piano playing by Maria Niemira.

In her music career the interesting adventure was TV show, when, in addition to Waldemar Malicki, Jacek Kęcik and Bernard Chmielarz, the pianist co-authored the concept and was the juror of the program „The Small Orchestra” broadcasted in 2012.

Aditionally, Ewa Skardowska is the author of about 140 music and scientific articles, and the book „Relations in the Piano Trio” (publishing of FCUM, 2014). She is also active in the editorial board of the FCUM Musica Intellectualis multi-author’s monograph.